Геморрой.

Нядзеля аб блудным сыне

Паводле Лукаша 15
11 Яшчэ сказаў: у аднаго чалавека было два сыны;
12 і сказаў малодшы бацьку: тата! дай мне належную мне долю маёмасьці. І бацька падзяліў ім маёмасьць.
13 Праз колькі дзён малодшы сын, сабраўшы ўсё, пайшоў у далёкі край і там распусьціў маёмасьць сваю, жывучы распусна.
14 А калі ён пражыў усё, настаў вялікі голад у той краіне, і ён апынуўся ў нястачы;
15 і пайшоў, прыстаў да аднаго жыхара той краіны, а той паслаў яго на палі свае пасьвіць сьвіньні;
16 і ён рады быў напоўніць чэрава сваё струкамі, якія елі сьвіньні, але ніхто не даваў яму.
17 Апамятаўшыся, сказаў: колькі парабкаў у бацькі майго маюць лішкі хлеба, а я паміраю з голаду!
18 Устану, пайду да бацькі майго і скажу яму: тата! я зграшыў супроць неба і перад табою,
19 і ўжо ня варты называцца сынам тваім; прымі мяне ў лік парабкаў тваіх.
20 Устаў і пайшоў да бацькі свайго. І калі ён быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і ўмілажаліўся; і пабегшы, упаў яму на шыю і пацалаваў яго.
21 А сын сказаў яму: тата! я зграшыў супроць неба і перад табою, і ўжо ня варты называцца сынам тваім.
22 А бацька сказаў рабам сваім: прынясеце найлепшую вопратку і апранеце яго, і дайце пярсьцёнак на руку яму і абутак на ногі;
23 і прывядзеце ўкормленае цяля і закалеце: будзем есьці і весяліцца,
24 бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся. І пачалі весяліцца.
25 А старэйшы сын ягоны быў на полі; і вяртаючыся, калі наблізіўся да дома, пачуў сьпевы і весялосьць;
26 і паклікаўшы аднаго слугу, спытаўся: што гэта такое?
27 Той сказаў яму: брат твой прыйшоў, і бацька твой закалоў укормленае цяля, бо прыняў яго здаровага.
28 Ён угневаўся і не хацеў увайсьці. А бацька, выйшаўшы, клікаў яго.
29 Але ён сказаў у адказ бацьку: вось, я столькі гадоў служу табе і ніколі не пераступаў загаду твайго, але ты ніколі ня даў мне і казьляняці, каб мне павесяліцца зь сябрамі маімі;
30 а калі сын твой, вось гэты, распусьціўшы маёмасьць сваю з блудніцамі, прыйшоў, ты закалоў яму ўкормленае цяля.
31 А ён сказаў яму: сыне мой! ты заўсёды са мною, і ўсё маё ёсьць тваё;
32 а з таго трэба было радавацца і весяліцца, што брат твой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся.

Чаму бацька так лёгка, нават з радасьцю, прыняў свайго малодшага сына, які кінуў яго, і потым яшчэ распусьціў долю сваёй маёмасьці, жывучы распусна?
Бязпрэчна, галоўнае тут любоў. Але сама любоў грунтуецца на разуменьні, ці можа наадварот — мае разуменне сваім вынікам. Можа самая цяжкая на зямле пакута гэта самотнасьць. Адзін чалавек не разумее іншага. І ня вельмі жадае разумець, калі гэта непасрэдна не датычыцца.яго ўласцівага інтарэса… І вось такі парадокс. Мы разумеем лепш за ўсё ня столькі блізкага нам чалавека, сколькі выпадковага спадарожніка. Бо мы ведаем — ён з намі да нашага прыпынку, і не далей. Ён знікне з нашага жыцця, і чым больш мы упэўнены, што больш не сустрэнем спадарожніка, тым больш ён нам зразумелы і тым больш мы шчырыя з нім. Мы як быцам уваходзім у яго скуру, у яго сутнасьць.
Ці не нагадвае нам гэта нешта? Гэта ж подабнае на то, што зрабіў Гасподзь — Ён увайшоў у нашу сутнасьць, цалкам увайшоў — у самую плоць нашу. Але Ён зрабіў гэта, каб назаўсёды застацца з намі — » Я з вамі ва ўсе дні да сканчэньня веку». Ён не сыходзіць на наступным прыпынку.
Мы павінны вучыца гэтаму — разумець таго, хто побач. І добра ведаць, што ты заўтра сам можа будзеш у такім становішчы, у такім грэху, якога нават і не ўяўляў сябе. І магчыма дзеля нашых агрубелых сэрцаў самы просты шлях — гэта досьвіт свайго асабістага падзення. Калі мы ня здольны да зніжэньня, то прыйдзецца падаць. Можа мы згінем.Але можа і ўзнясемся на шмат сколькі ўзроўняў разуменьня іншага. Які ўжо стане нават ня іншым. Вось як перамагаецца пекла. Бо мае рацыю філёзаф Сартр, які казаў:» Пекла гэта іншыя». Такім пераможцам пекла і стаў бацька ў эвангельскай прытчы. А старэйшы брат, наадварот, стаў палонным пекла. Бо родны брат застаўся дзеля яго незразумелым, «іншым»… Можа як раз і таму, што застаўся з бацькам і ня зьведаў на ўласнай скуры, як гэта — страціць сябе і зноў знайсьці сябе.

You can leave a response, or trackback from your own site.

9 Responses to “Нядзеля аб блудным сыне”

 1. Anonymous:

  Нядзеля аб блудным сыне

  Почему отец так легко, даже с радостью, принял своего младшего сына, который бросил его, и потом еще спустил долю своего имущества, живя распутно? Бесспорно, главное тут любовь. Но сама любовь основывается на понимании, или, может, наоборот – имеет понимание своим результатом. Может, самое тяжелое на земле страдание – это одиночество/уединенность. Один человек не понимает другого. И не очень хочет понимать, если это непосредственно не касается его личного интереса… И вот такой парадокс. Мы понимаем лучше всего не столько близкого нам человека, сколько случайного спутника. Потому что мы знаем – он с нами до нашей остановки, и не дальше. Он исчезнет из нашей жизни, и чем больше мы уверены, что больше не встретим попутчика, тем более он нам понятен и тем более искренни мы с ним. Мы как будто входим в его кожу, в его сущность.
  Не напоминает ли это нам что-то? Это же похоже на то, что сделал Господь – Он вошел с наше естество/сущность, целиком вошел – в самую плоть нашу. Но он сделал это, чтобы навсегда остаться с нами – “Се с вами во все дни до скончания века”. Он не выходит на следующей остановке.
  Мы должны учиться этому – понимать того, кто рядом. И хорошо знать, что завтра ты, может, сам будешь в таком положении, в таком грехе, какого даже и не представлял себе. И возможно ради наших огрубелых сердец самый простой путь – это сознание своего собственного падения. Если мы не способны на смирение/быть униженными, то придется падать. Может, мы погибнем. Но, может, и вознесемся на неизвестно сколько уровней понимания другого. Который уже даже станет не другим. Вот как побеждается ад. Потому что прав философ Сартр, который сказал: ”Ад – это другие.” Таким победителем ада и стал отец в евангельской притче. А старший брат, наоборот, стал пленником ада, потому что родной брат остался для него непонятым, “другим”… Может как раз и потому что остался с отцом и не узнал на собственном опыте как это – потерять себя и снова обрести.

  Отче, к слову, я решаюсь спросить, на каком белорусском языке Вы пишете? Их же есть несколько интерпретаций (переводчику открываются некоторые душевные глубины переводимого автора…) ;))

  • Re: Нядзеля аб блудным сыне

   Спасибо за такое внимание. Я тронут.
   А интерпретации главные две — тарашкевица и наркамаука. Первая точнее передает специфику белорусского языка. А наркамаука это стандарт разработанный при советах в перспективе сближения с русским.
   Поэтому национальные патриоты больше предпочитают тарашкевицу. Само употребление той или другой грамматики своего рода провозглашение идейной ориентации.
   В школе мы учили наркамауку, но сейчас я стараюсь употреблять тарашкевицу.
   Один из поверхностных признаков тарашкевицы — обилие мягких знаков. В белорусском языке согласная перед мягкой согласной должна смягчаться. В тарашкевице это и обозначается через мягкий знак. То есть как слышится так и пишется.

 2. Анонимно:

  Нядзеля аб блудным сыне

  Почему отец так легко, даже с радостью, принял своего младшего сына, который бросил его, и потом еще спустил долю своего имущества, живя распутно? Бесспорно, главное тут любовь. Но сама любовь основывается на понимании, или, может, наоборот – имеет понимание своим результатом. Может, самое тяжелое на земле страдание – это одиночество/уединенность. Один человек не понимает другого. И не очень хочет понимать, если это непосредственно не касается его личного интереса… И вот такой парадокс. Мы понимаем лучше всего не столько близкого нам человека, сколько случайного спутника. Потому что мы знаем – он с нами до нашей остановки, и не дальше. Он исчезнет из нашей жизни, и чем больше мы уверены, что больше не встретим попутчика, тем более он нам понятен и тем более искренни мы с ним. Мы как будто входим в его кожу, в его сущность.
  Не напоминает ли это нам что-то? Это же похоже на то, что сделал Господь – Он вошел с наше естество/сущность, целиком вошел – в самую плоть нашу. Но он сделал это, чтобы навсегда остаться с нами – “Се с вами во все дни до скончания века”. Он не выходит на следующей остановке.
  Мы должны учиться этому – понимать того, кто рядом. И хорошо знать, что завтра ты, может, сам будешь в таком положении, в таком грехе, какого даже и не представлял себе. И возможно ради наших огрубелых сердец самый простой путь – это сознание своего собственного падения. Если мы не способны на смирение/быть униженными, то придется падать. Может, мы погибнем. Но, может, и вознесемся на неизвестно сколько уровней понимания другого. Который уже даже станет не другим. Вот как побеждается ад. Потому что прав философ Сартр, который сказал: ”Ад – это другие.” Таким победителем ада и стал отец в евангельской притче. А старший брат, наоборот, стал пленником ада, потому что родной брат остался для него непонятым, “другим”… Может как раз и потому что остался с отцом и не узнал на собственном опыте как это – потерять себя и снова обрести.

  Отче, к слову, я решаюсь спросить, на каком белорусском языке Вы пишете? Их же есть несколько интерпретаций (переводчику открываются некоторые душевные глубины переводимого автора…) ;))

 3. Re: Нядзеля аб блудным сыне

  Спасибо за такое внимание. Я тронут.
  А интерпретации главные две — тарашкевица и наркамаука. Первая точнее передает специфику белорусского языка. А наркамаука это стандарт разработанный при советах в перспективе сближения с русским.
  Поэтому национальные патриоты больше предпочитают тарашкевицу. Само употребление той или другой грамматики своего рода провозглашение идейной ориентации.
  В школе мы учили наркамауку, но сейчас я стараюсь употреблять тарашкевицу.
  Один из поверхностных признаков тарашкевицы — обилие мягких знаков. В белорусском языке согласная перед мягкой согласной должна смягчаться. В тарашкевице это и обозначается через мягкий знак. То есть как слышится так и пишется.

 4. Анонимно:

  Re: Нядзеля аб блудным сыне

  Спасибо.

 5. Anonymous:

  Один пример с белорусским яыком

  Извините, не удержусь. Всего один пример с нашей роднай мовай.

  Я учусь в Чехии, здесь очень много студентов из бывшего «советского лагеря». Как-то мы с моим соотечественником, тоже белорусом, при знакомстве с новыми студентами упомянули, что хоть мы и из Беларуси, но говорим по-русски. Родной язык у нас есть, но мы его не употребляем, он используется только в средствах массовой информации и театрах. Тут к нам присоединилась еще одна новенькая студентка, не слышавшая самого начала нашего разговора. «Так вы, наверное, из Беларуси!», — сказала она. «Как ты узнала?» — «Да все просто. Из всех европейских народов только белорусы не говорят на родном языке…»

  И вправду, украинцы и казахи между собой общаются на своих языках. Грузины с большим трудом говорят по-русски, а эстонцы нового поколения вообще не понимают русского. Не говоря уже о восточноевропейских странах. Одни белорусы в графе «Родной язык» пишут несуществующую «родную мову»…

  Катерина. :)

 6. Анонимно:

  Один пример с белорусским яыком

  Извините, не удержусь. Всего один пример с нашей роднай мовай.

  Я учусь в Чехии, здесь очень много студентов из бывшего «советского лагеря». Как-то мы с моим соотечественником, тоже белорусом, при знакомстве с новыми студентами упомянули, что хоть мы и из Беларуси, но говорим по-русски. Родной язык у нас есть, но мы его не употребляем, он используется только в средствах массовой информации и театрах. Тут к нам присоединилась еще одна новенькая студентка, не слышавшая самого начала нашего разговора. «Так вы, наверное, из Беларуси!», — сказала она. «Как ты узнала?» — «Да все просто. Из всех европейских народов только белорусы не говорят на родном языке…»

  И вправду, украинцы и казахи между собой общаются на своих языках. Грузины с большим трудом говорят по-русски, а эстонцы нового поколения вообще не понимают русского. Не говоря уже о восточноевропейских странах. Одни белорусы в графе «Родной язык» пишут несуществующую «родную мову»…

  Катерина. :)

 7. Anonymous:

  Get massive web traffic and backlinks with best xrumer service

  Best Xrumer service — we publish your marketing post up to 100K forums worldwide price starting only form $29
  Get incredible online web traffic using best xrumer blast today. We are able post your custom message up to 100K forums around the web, get thousands of backlinks and great web traffic in very short time. Most affordable and most powerful service for web traffic and backlinks in the world!!!!
  Your post will be published up to 100000 forums worldwide your website will get insatnt traffic and massive increase in seo rankings just after few days or weeks. Order now:
  xrumer service

Leave a Reply